Zakres usług

Prawo rodzinneRozwiń

Ze względu na ważkość sporów z zakresu prawa rodzinnego oraz ich wpływu na życie całej rodziny Kancelaria dokłada dużej staranności, aby jak najszybciej doszło do rozstrzygnięcia powierzonej nam sprawy. W ramach świadczonych usług Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach o:

 • rozwód: rozwód bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie,
 • separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podział majątku wspólnego małżonków,
 • alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • uregulowanie kontaktów rodziców lub dziadków z dziećmi i wnukami,
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa,
 • uznanie i zaprzeczenie uznania dziecka,
 • ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • udzielenie zgody sądowej na czynności prawne w imieniu małżonka,
 • ustanowienie opiekuna.
Jednocześnie informuję, że w sprawach rozwodowych Sąd obligatoryjnie orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków oraz reguluje kontakty z dziećmi i ustala udział każdego z rodziców w kosztach ich utrzymania. Dodatkowo Sąd może orzec o alimentach na rzecz jednego z małżonków.

Prawo handlowe i gospodarczeRozwiń

Kancelaria świadczy usługi w zakresie zakładania spółek, przekształcania oraz likwidacji. Dodatkowo na zlecenie Klienta sporządzamy projekty umów i statutów spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz rejestrujemy spółki w Sądzie Rejestrowym.
Kancelaria zapewnia reprezentację Klientów w sporach pomiędzy akcjonariuszami lub udziałowcami, udział w negocjacjach oraz opracowywanie porozumień. Nadto dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – świadczone jest doradztwo co do najkorzystniejszej formy prawnej nowego przedsięwzięcia.
Ponadto Kancelaria świadczy usługi w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników, a także w sporach pomiędzy pracownikami a przedsiębiorstwem.

Postępowanie egzekucyjne i windykacyjneRozwiń

Realizując usługi windykacyjne Kancelaria stawia na skuteczność. Działania podejmowane na rzecz Klientów wykorzystują wszelkie dostępne formy nacisku na dłużnika po to, by możliwie szybko odzyskać pieniądze. W ramach efektywnej obsługi windykacyjnej Kancelaria współpracuje z biurami detektywistycznymi, które pomagają ustalić majątek dłużnika.
W zakresie usług windykacyjnych Kancelaria:

 • wysyła wezwania do zapłaty;
 • reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności;
 • składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika;
 • podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika;
 • monituje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikami sądowymi.

Prawo cywilneRozwiń

Kancelaria z reprezentuje Klientów przed Sądami wszystkich instancji, także przed Sądem Najwyższym. Przed wszczęciem procesu sądowego dążymy do ugodowego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku prowadzenia sprawy sądowej Kancelaria oferuje:

 • opracowanie koncepcji prowadzenia sporu sądowego,
 • zebranie dowodów w sprawie,
 • sporządzanie pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych oraz innych pism procesowych,
 • opracowywanie projektów ugody sądowej,
 • reprezentację w postępowaniu zwykłym, nakazowym, upominawczym i uproszczonym,
 • monitorowanie postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.
Dodatkowo zapewniamy pełną obsługę prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności.
W szczególności Kancelaria oferuje usługi w zakresie przygotowania umów dotyczących:

 • zlecenia, o dzieło, świadczenia usług,
 • współpracy i umów ramowych,
 • cesji wierzytelności lub długu,
 • darowizny,
 • użyczenia,
 • dzierżawy i najmu,
 • pożyczki.

Prawo spadkoweRozwiń

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem i prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach:

 • o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • o zachowek,
 • o nieważność testamentu.

Prawo pracyRozwiń

W ramach usług prawnych dotyczących prawa pracy Kancelaria przygotowuje projekty umów o pracę, kontrakty menedżerskie oraz umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej. Ponadto Kancelaria oferuje doradztwo prawne i reprezentację przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w postępowaniu dotyczącym:

 • zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy,
 • zapłaty odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy,
 • nawiązania, zmiany lub rozwiązywania stosunków pracy,
 • ustalenia stosunku pracy,
 • molestowania, mobbingu i dyskryminacji.