Rozwód i separacja

Rozwód polega na rozwiązaniu prawnej więzi małżonków, powodując ustanie płynących z niego praw i obowiązków o ściśle osobistym charakterze. Rozwód otwiera drogę do zawarcia nowego związku małżeńskiego, reguluje na nowo stosunki majątkowe, zarówno ustające, jak i trwające po rozwodzie. W sferze rodzicielskiej powoduje zaś obowiązek uregulowania stosunków pomiędzy rodzicami a małoletnimi dziećmi m.in. w zakresie władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów.

Obowiązujące przepisy nakładają na Sąd orzekający rozwód obowiązek należytego zadbania o dobro dziecka oraz dobro rodziny.

Natomiast ochrona interesu małżonków postawiona jest jednoznacznie na drugim miejscu. W wyniku powyższego często zdarzają się sytuacje niezadowolenia strony z rozstrzygnięcia sprawy.

Z przepisów prawa rodzinnego oraz z orzecznictwa wyróżnić można tzw. pozytywne i negatywne przesłanki rozwodu. Przesłanka pozytywna jest jedna i polega na trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżonków. Sąd może orzec rozwód jeżeli spełniona została przesłanka pozytywna pod warunkiem braku tzw. przesłanek negatywnych. Do negatywnych przesłanek rozwodowych zaliczyć należy:

  • sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem dziecka,
  • sprzeczność orzeczenia rozwodu z zasadami współżycia społecznego,
  • żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka ponoszącego wyłączną winę w rozkładzie pożycia.
Zupełny rozkład pożycia polega na rozpadzie więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej.

W toku postępowania rozwodowego, a nawet przed jego wszczęciem warto pomyśleć nad uregulowaniem kwestii majątkowych w szczególności, gdy małżonkowie nie informują się wzajemnie o zaciąganych zobowiązaniach, tj. kredytach i pożyczkach.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może być dokonane przed notariuszem albo przed sądem, gdy pomiędzy małżonkami nie ma porozumienia.