Alimenty

Postępowanie w sprawach o alimenty cechuje specyfika, która przejawia się w odmiennościach w zakresie postępowania zabezpieczającego, rygoru natychmiastowej wykonalności orzeczenia, oraz postępowania egzekucyjnego. Powód jest w swego rodzaju korzystniejszej sytuacji procesowej.

Z uwagi na zawiłości postępowania alimentacyjnego warto zwrócić uwagę, iż prowadzenie procesu w nieodpowiedni sposób może przyczynić się do wydania rozstrzygnięcia naruszającego interesy uprawnionego albo obowiązanego. Z powyższych względów zasadnym jest skorzystanie z fachowej pomocy prawnej, którą zapewnia profesjonalny pełnomocnik.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym świadczenia alimentacyjne regulują przepisy art. 128 i następne Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej KRIO).

Samo świadczenie alimentacyjne obejmuje obowiązek dostarczania środków utrzymania i wychowania przejawiające się w formie pieniężnej lub w naturze.

W myśl z art. 135 KRIO zakres i przedmiot obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przepisy prawa nie określają w sposób wyraźny w jaki sposób należy rozumieć usprawiedliwione potrzeby uprawnionego. Potrzeby te w sytuacji wszczęcia postępowania sądowego analizowane są indywidualnie w zależności od zaistniałej sytuacji.

Zgodnie ze stosowaną praktyką oraz utartym orzecznictwem usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko jako konieczność zaspokojenia minimum egzystencji przejawiających się w podstawowych potrzebach bytowych, których niezaspokojenie zagraża życiu człowieka. W postępowaniu alimentacyjnym Sąd określając zasadność i wysokość świadczenia musi wziąć pod uwagę również potrzeby psychiczne i duchowe uprawnionego, w tym potrzeby zaspokajania jego własnych zainteresowań i uzdolnień adekwatnych do jego zdolności psychofizycznych i intelektualnych.

Z uwagi na powyższe już na etapie konstruowania powództwa warto skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy w celu zagwarantowania pomyślnego zakończenia sporu.