Kontakty z dzieckiem

Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym rodzice niezależnie od władzy rodzicielskiej mają prawo i zarazem obowiązek utrzymywania z dzieckiem kontaktów.

Możliwość uregulowana kontaktów z dzieckiem roztoczyć można również na dziadków małoletniego, jego rodzeństwo, a także osoby, które sprawowały pieczę nad dzieckiem przez dłuższy czas.

Występując z wnioskiem o uregulowanie kontaktów możemy domagać się m.in:

  • odwiedzin dziecka, spotkań, zabierania małoletniego poza miejsce jego stałego pobytu w tym również bez obecności rodzica sprawującego piecze nad nim,
  • bezpośredniego porozumiewania się z małoletnim,
  • utrzymywania korespondencji,
  • korzystania z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Zaznaczyć należy, iż powyższy katalog ma charakter otwarty.

Charakter postępowania często bywa złożony i często wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego z udziałem biegłych specjalistów.

W sprawach o uregulowanie kontaktów zalecane jest korzystanie z pomocy specjalisty, gdyż nieodpowiednio przeprowadzone postępowanie dowodowe może skutkować niekorzystnym rozstrzygnięciem sprawy.