Rozdzielność majątkowa

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi pozwalające na uregulowanie kwestii majątkowych Klientów, którzy pozostają w związku małżeńskim.

Jeżeli doszli Państwo do wniosku, że nie jest możliwa jakakolwiek współpraca z drugim małżonkiem w zakresie dotyczącym spraw majątkowych, np. obawiają się Państwo zaciągania pożyczek, kredytów czy też innych zobowiązań przez współmałżonka, warto pomyśleć nad uregulowania problematycznej sytuacji.

Przepisy prawa umożliwią małżonkom wystąpienie z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa eliminuje ryzyko związane z nieodpowiedzialnym działaniem drugiej strony.

Każdy z małżonków, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych może wystąpić z przedmiotowym powództwem.

Zgodnie z art. 52 § 1 KRIO żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej musi opierać się na ważnych powodach.

Przez pojęcie ważnych powodów określone przez ustawodawcę należy rozumieć taką sytuację faktyczną, w której dalsze utrzymywanie majątkowej wspólności małżeńskiej zagraża dobru i interesom drugiego małżonka lub całej rodziny.

Przykładowo do katalogu uzasadniających wystąpienie z powództwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej można zaliczyć:

  • nałogowy alkoholizm,
  • narkomanię,
  • faktyczną separację małżonków,
  • trwonienie majątku przez drugiego małżonka,
  • skazanie współmałżonka na długoterminową karę pozbawienia wolności.
Zaznaczyć należy, iż powyższy katalog nie ma charakteru zamkniętego i ostatecznie do Sądu należy podjęcie decyzji czy przedstawione przez małżonka twierdzenia zasługują na uwzględnienie.

Pamiętać należy, iż w myśl wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2008 roku (II CSK 371/08, OSNC 2009, Nr 12, poz. 171) ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami, którzy pozostawali we wspólności ustawowej lub umownej, z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa, jest dopuszczalne w zasadzie tylko wtedy, gdy z powodu separacji faktycznej (życia w rozłączeniu) niemożliwe było już w tej dacie ich współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie uregulowania stosunków majątkowych małżeńskich, uprzejmie zapraszam do podjęcia współpracy.