Podział majątku

W przypadku ustania wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami, każdy z małżonków może domagać się podziału majątku na drodze postępowania sądowego.

W szczególności podział majątku jest dopuszczalny gdy:

  • orzeczono rozwód,
  • orzeczono separację,
  • ustanowiono rozdzielność majątkową w drodze umowy albo przed sądem,
  • unieważniono małżeństwo,
  • ubezwłasnowolniono jednego z małżonków,
  • ogłoszono upadłość jednego z małżonków,
  • jeden z małżonków umarł.
W sprawach o podział majątku warto zwrócić uwagę, iż może w nich brać udział również uczestnik będący wierzycielem jednego z małżonków. Wierzyciel taki, aby wstąpić do sprawy powinien wykazać się tytułem wykonawczym wystawionym przeciwko jednemu z małżonków. Obecność w sprawie wierzyciela usprawiedliwia fakt, iż małżonkowie mogą podejmować działania prawne z pokrzywdzeniem tegoż wierzyciela.

Celem postępowania o podział majątku jest definitywne zakończenie więzi ekonomicznych łączących strony. Przed wystąpieniem z wnioskiem należy dokładnie określić majątek wspólny oraz wskaz jego wartość.

Dosyć częstym dowodem przeprowadzanym w toku postępowania jest dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego, którego zadaniem jest dokładne określenie wartości mienia małżonków (w szczególności nieruchomości).

Postępowanie sądowe o podział majątku w braku zgodnego wniosku stron o dokonanie podziału jest szczególnie skomplikowane, stąd też w pełni uzasadniona jest potrzeba skorzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w celu uregulowania kwestii związanych ze wspólnym majątkiem uprzejmie zapraszam do współpracy.